JUS PASITINKA ATSINAUJINĘS TAVO VAIKAS
Brandos egzaminai ir PUPP bus geriau pritaikyti specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams

Brandos egzaminai ir PUPP bus geriau pritaikyti specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams

Brandos egzaminų ir Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų (PUPP) užduotys, laikymo sąlygos ir vertinimo nuostatos bus labiau pritaikomos specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams.

Tai numatyta Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos parengtame Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarkos apraše.

Užduotys bus pritaikomos ne tik mokiniams, turintiems regos sutrikimų, kaip buvo iki šiol, bet ir mokiniams, turintiems klausos, autizmo spektro, taip pat bendrųjų mokymosi sutrikimų. Mažinami reikalavimai teksto apimčiai, pratęsiamas užduočių atlikimo laikas. Atsižvelgus į mokinio galias, kurioms įtaką daro negalė, modifikuojami reikalavimai vertinimui.

„Siekiame realiai didesnės specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių įtraukties, taip pat ir per pasiekimų patikrinimus, ir per brandos egzaminus. Ugdymo tvarka, ta pagalba, kurią šie mokiniai įprastai gaudavo kiekvieną dieną per pamokas, neturėtų esmingai skirtis atliekant pasiekimų patikrinimus ir brandos egzaminų užduotis, tuo labiau kad mokiniai per egzaminus ir taip patiria didesnį nerimą. Kai kurie specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai anksčiau netgi rinkdavosi atleidimą nuo egzaminų dėl ligos ir jų nelaikydavo, nes dėl organizacinių ypatumų jiems būdavo sunku ar net neįmanoma lygiais pagrindais su bendraamžiais pademonstruoti savo gebėjimus“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė.

Pritaikomos užduotys įvairių negalių turintiems mokiniams

Svarbi naujovė, kad teksto kūrimo užduotyse bus pateikiamos specialios įvestys, planai, nukreipiamieji klausimai tiems mokiniams, kurių gimtoji kalba yra lietuvių gestų, taip pat nešiojantiems kochlearinius implantus, turintiems įvairiapusių raidos, bendrųjų mokymosi sutrikimų. Skaitiniai teksto suvokimo užduočiai trumpinami iki trečdalio, pagal tai adaptuojami klausimai. Nustatoma ir mažesnė kuriamo teksto apimtis.

Nauja ir tai, kad mokiniams, turintiems įvairiapusių raidos sutrikimų (pvz., autizmo sindromą), PUPP, lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos ir brandos egzaminų užduoties forma galės būti pritaikoma individualiai, atsižvelgiant į pedagoginės psichologinės tarnybos pažymą. Šioje pažymoje bus aprašomi mokinio sensoriniai ypatumai ir vizualinio struktūravimo strategijos, per mokslo metus įgyvendintos individualiame ugdymo pagalbos plane ir taikytos ugdymo procese.

Mokiniams, turintiems regos, įvairiapusių raidos, mokymosi, elgesio ar emocijų sutrikimų, brandos egzaminų metu gali būti leidžiama neperkelti atsakymų į atsakymų lapus. Tokiu atveju bus vertinami užduočių sąsiuviniuose pateikti atsakymai.

PUPP ir brandos egzaminų užduotis mokinys, turintis judesio, neurologinių, specifinių mokymosi (rašymo), įvairiapusių raidos sutrikimų, taip pat rašantysis Brailio raštu, galės atlikti vienas atskiroje patalpoje ir naudotis kompiuteriu, kuriame neįdiegta teksto rašybos ir gramatikos tikrinimo programa. Mokiniams per egzaminus ar PUPP taip pat leidžiama daryti fizinio aktyvumo pertraukas. Mokiniams, turintiems įvairiapusių raidos sutrikimų, leidžiama turėti sensorines pertraukas egzamino metu, jeigu jie tokias pertraukėles praktikavo mokydamiesi mokyklose. 

Atsižvelgiant į tai, kad specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam mokiniui gali prireikti daugiau laiko suvaldyti dėmesį ar nerimą, egzaminų ir PUPP užduočių atlikimo laikas pratęsiamas 50 procentų nustatyto laiko.

Brandos egzaminų centrai taip pat turės būti aprūpinti reikiamomis priemonėmis, kuriomis naudojasi laikantieji PUPP ir brandos egzaminus, pvz., FM sistemomis, teksto didinimo priemonėmis ir pan. Jomis naudotis bus išmokyti egzaminų vykdytojai.

Vertinant užduotis, atsižvelgiama į mokinio negalią

Atsiranda pakeitimų ir vertinimo sistemoje. Vertindami atliktas užduotis, kurias atliko mokiniai, turintys silpnaregystę, taip pat judesio, padėties, neurologinių, įvairiapusių raidos sutrikimų, egzaminų vertintojai šiems mokiniams būdingų raidžių rašysenos netikslumų nelaikys klaidomis. Užduotyse, skirtose kalbos pažinimo ir vartojimo gebėjimams patikrinti, taškai, kuriais norima įvertinti kalbos supratimą iš klausos, bus neįskaitomi. Taip pat nebus vertinami tokių mokinių taškai, skirti leksinėms / stilistinėms ir retorinėms raiškos priemonėms pažinti ir tikslingam vartojimui įvertinti. Mokinių rezultatai dėl to nenukentės, nes, atsižvelgiant į tai, surinktų taškų suma bus dauginama iš Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus patvirtinto koeficiento.

Specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai prašymus dėl PUPP ir brandos egzaminų užduočių formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo turi pateikti mokyklos vadovui. Prašymai pritaikyti egzaminus teikiami kartu su prašymu laikyti dalykų brandos egzaminus. Kartu reikia pateikti ir pedagoginės psichologinės tarnybos pažymą, nustatančią pritaikymo pobūdį.

author avatar
super_admin
Mano išsaugoti straipsniai

SKAITOMIAUSI