JUS PASITINKA ATSINAUJINĘS TAVO VAIKAS
Šeimos

Šeimos, norinčios mokyti vaiką namuose, turi kreiptis ir į vaiko teisių gynėjus 

Vyriausybės nutarimu, nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. vaikus bus galima mokyti ir namuose pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo bendrąsias programas. 

Siekiant užtikrinti vaiko gerovę, norinčios pasinaudoti tokia galimybe šeimos turės atitikti tam tikras sąlygas. Viena jų – nebūti pažeidus vaiko teisių per pastaruosius dvejus metus. Vaiko tėvams (globėjams/rūpintojams) pasikreipus į Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teritorinį skyrių (VTAS) pagal vaiko gyvenamąją vietą, bus pateikta informacija apie (ne) nustatytus vaiko teisių pažeidimus. Šią informaciją reikės pristatyti ugdymo įstaigai.

 

„Vaikus mokyti namuose bus galima, jeigu šeimoje per pastaruosius dvejus metus nuo pasikreipimo į VTAS dienos nebuvo nustatyti vaiko teisių pažeidimai, susiję su vaiko tėvų ar kitų atstovų pagal įstatymą, su kuriais (kuriuo) vaikas gyvena, pareigų nevykdymu ar netinkamu jų vykdymu dėl narkotinių (ar psichotropinių) medžiagų, alkoholio vartojimo, smurto ar kitų veiksmų ar neveikimo, kurie gali turėti įtakos užtikrinant vaiko teisę į mokslą“, – sakė Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos  (VVTAĮT) Pagalbos vaikams ir šeimoms skyriaus patarėja Neringa Miknytė. 

Tėvai, mokyklai teikdami prašymą ugdyti vaiką namuose, kartu turi pateikti VTAS informaciją apie tai, kad nebuvo nustatyti vaiko teisių pažeidimai. Kreipdamiesi į VTAS dėl minėtos informacijos pateikimo, tėvai (globėjai /rūpintojai) gali užpildyti arba VVTAĮT direktoriaus įsakymu patvirtintos formos prašymą (prašymo formą galima rasti čia Prašymas dėl informacijos pateikimo apie (ne)nustatytus vaiko teisių pažeidimus), arba laisvos formos prašymą.

Projektą, kuriame nustatoma vaikų ugdymo šeimoje tvarka ir sąlygos, parengė Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, jam pritarė Vyriausybė. 

Tėvams nuo rugsėjo bus leidžiama patiems ugdyti vaikus šeimoje, taip pat pasitelkti ateinančius mokytojus. Kad tėvai galėtų ugdyti vaikus namuose, su savivaldybės paskirta mokykla reikės sudaryti mokymo sutartį. 

Mokykla, sudariusi mokymo sutartį, mokinius aprūpins vadovėliais, teiks vaikams konsultacijas, sudarys sąlygas dalyvauti mokyklos vykdomose neformaliojo vaikų švietimo programose, renginiuose, socialines ir emocines kompetencijas ugdančioje prevencinėje programoje. Du kartus per mokslo metus mokyklos, su kuria bus sudaryta tėvų sutartis, mokytojai įvertins mokinio mokymosi pasiekimus ir pažangą bei tai, ar užtikrinami mokinio socializacijos poreikiai. 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos duomenimis, mokymas namuose šiuo metu gali būti aktualus 200 Lietuvos mokinių. Iš jų apie 100 ugdytųsi pagal priešmokyklinio ugdymo programą.  

author avatar
super_admin
Mano išsaugoti straipsniai

SKAITOMIAUSI