JUS PASITINKA ATSINAUJINĘS TAVO VAIKAS
Bus vertinama

Bus vertinama, kaip mokyklose vyksta įtraukusis ugdymas

Po mėnesio – spalio 18 d. prasidės pirmasis bendrojo ugdymo mokyklų veiklos teminis išorinis vertinimas, kaip mokyklose įgyvendinamas įtraukusis ugdymas. Jis bus atliekamas 30 atrinktų mokyklų iš įvairių šalies regionų. Šiuo metu Nacionalinė švietimo agentūra intensyviai vykdo parengiamuosius mokyklų veiklos išorinio vertinimo darbus.

Šiais mokslo metais Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, nustatydama išorinio vertinimo temą, numatė, kad vertinant mokyklas turėtų būti gilinamasi, kaip mokyklos yra pasirengusios įtraukiojo ugdymo įgyvendinimui, kaip suprantama įtraukties sąvoka, vertinama įtraukiojo ugdymo praktika.

„Mokyklų išorinio vertinimo tikslas – skatinti mokyklas gerinti ugdymo kokybę. Vertinimo metu visose mokyklose bus siekiama atskleisti gerąsias jų patirtis ir rekomenduoti veiklos alternatyvas, padėsiančias sėkmingiau veikti. Pirmą kartą vykdomam teminiam vertinimui pasirinkta įtraukties tema ypač aktuali. Surinkta informacija bus naudinga planuojant pagalbą mokykloms dėl įtraukties švietime didinimo“, – sako Nacionalinės švietimo agentūros direktorė Rūta Krasauskienė.

Atliekant parengiamuosius mokyklų veiklos išorinio vertinimo darbus, vykdomos mokinių, jų tėvų ir mokytojų nuomonių apklausos, analizuojami mokyklos veiklos duomenys, planuojami vertinimo darbai mokyklose.

Prasidėjus vertinimui, vizitų į mokyklas metu, toliau bus kaupiami duomenys apie tai, kaip kryptingai bendrojo ugdymo mokyklose įgyvendinamas įtraukusis ugdymas. Mokyklose vertinimo savaitę bus stebimos pamokos (kontaktiniu būdu arba nuotoliniu, jei mokyklos vertinimo metui bus numatyta tokia tvarka), vyks pokalbiai su mokiniais, jų tėvais, mokyklos personalu, administracija.

Mokyklose bus stebima, kaip puoselėjamos pagarbos įvairovei vertybės, kaip įgyvendinama lygiavertė vadovų, mokytojų, personalo ir mokinių partnerystė, įtraukios lyderystės kultūra, kaip vyksta specialistų, mokytojų ir tėvų bendradarbiavimas, kaip sekasi pažinti ir atpažinti mokinių individualių mokymosi skirtumų, poreikių, galimybių ir specialiųjų ugdymosi poreikių ypatumus. Taip pat bus vertinamos ugdymosi sąlygos, bebarjerė mokymosi aplinka, mikroklimatas, veiklos įvairovė, ugdymo personalizavimas, informacijos ir infrastruktūros prieinamumas, mokinių ugdymosi įvertinimas ir koregavimas. Atliekant vertinimą, bus atkreipiamas dėmesys į komunikaciją ir bendradarbiavimą, kaip pagalbos specialistai kartu su mokytojais planuoja ir organizuoja sėkmingą kiekvieno mokinio ugdymosi procesą.

Pasibaigus vertinimui mokyklose, surinkti duomenys bus struktūruojami, rengiamos išorinio vertinimo ataskaitos ir gruodžio mėnesį teikiamos mokykloms bei savivaldybėms. Mokykla su išorinio vertinimo išvadomis turėtų supažindinti mokinius ir jų tėvus, planuoti veiklos tobulinimą, stebėti ir vertinti pažangą. 

author avatar
super_admin
Mano išsaugoti straipsniai

SKAITOMIAUSI